Kameravalvontajärjestelmän tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – LPS kameravalvontajärjestelmä

Rekisterinpitäjä:

Nimi

Lasten Päivän Säätiö sr

Osoite

Tivolikuja 1, 00510 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi

Kim Koort
Työturvallisuus- ja riskienhallinnan päällikkö

Osoite

Tivolikuja 1, 00510 Helsinki

Muut yhteystiedot

[email protected]010 5722 300

Rekisterin nimi

Lasten Päivän Säätiö sr kameravalvontajärjestelmä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään järjestyksenpidon ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä rikos-, vahinko- tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri muodostuu valvontakameroiden digitaalisista kuvatallenteista. Rekisteriin tallentuu Linnanmäen Huvipuiston alueella ja Lasten Päivän Säätiön hallinnoimilla pysäköintialueella olevien ja liikkuvien henkilöiden kuva.

Säännönmukaiset tietolähteet

Valvonta-alueen kameroiden välittämä kuva-aineisto. Tallentavasta kameravalvonnasta tiedotetaan sisäänkäynneillä sijaitsevilla kylteillä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Videomateriaalia voidaan luovuttaa poliisiviranomaiselle tutkintapyyntöjä vastaan. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Poliisiviranomaiselle luovutettaessa kuvatallenne talletetaan muistitikulle ja luovutuksesta tehdään luovutusasiakirja. Muutoin rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

Sähköinen aineisto: rekisteriin liittyvät tallenteet ovat palomuurien ja salasanojen keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Ainoastaan Lasten Päivän Säätiön erikseen määritellyillä turvallisuusyksikön henkilöillä, Securitas Oy:n Lasten Päivän Säätiön valvomossa työskentelevillä paikallisvartijoilla on käyttäjäoikeudet rekisteriin. Järjestelmää ylläpitävän 4Safe Oy:n erikseen määritellyillä henkilöillä on Lasten Päivän Säätiön henkilökunnan valvonnassa pääsy rekisteriin.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteri sisältää vain kameroiden taltioimaa tietoa (kuvaa), jossa ei yleensä voi olla virheellistä tietoa.

Rekisteröity voi kuitenkin esittää tiedon korjaamista koskevan vaatimuksen rekisterin vastuuhenkilölle.

Tietojen poistuminen rekisteristä

Tallennettu datamäärä voi vaihdella, mutta tyypillinen säilytysaika on noin kolme kuukautta. Kuvatallenteet tuhoutuvat automaattisesti tallentimelta uuden kuvamateriaalin tallentuessa edellisen materiaalin päälle. Tallenteista voidaan ottaa digitaalinen kopio ja säilyttää sitä määräajan jälkeen, jos se on tarpeen rikos-, vahinko- tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi.