Tietosuojaseloste Linnanmäen verkkosivujen palautekanavan kautta jätettyjen henkilötietojen käsittelystä

Laatimispäivämäärä: 17.3.2023

Päivitetty 17.3.2023

 1. Rekisterin nimi                                                                              
  Linnanmäen verkkosivujen palautekanavarekisteri

 2. Rekisterinpitäjä
  Lasten Päivän Säätiö sr / Linnanmäen Huvipuisto
  Tivolikuja 1, 00510 Helsinki
  010 5722 200
  Y-tunnus 0116659-8
 1. Rekisterin yhteyshenkilö
  Rasmus Rantonen, Tivolikuja 1, 00510 Helsinki p. 050463 4360, [email protected]

 2. Rekisterin tietosisältö
  Palautelomakkeen täyttäessään asiakas antaa seuraavat tiedot:
 • Palautteeseen liittyvä tekstisisältö
 • Valokuva (vapaaehtoinen)
 • nimi (vapaaehtoinen)
 • sähköpostiosoite (vapaaehtoinen)
 • puhelinnumero (vapaaehtoinen)

 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään

 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
  Henkilötietoja käytetään Linnanmäen verkkosivujen palautelomakkeen kautta jätettyihin yhteydenottoihin vastaamiseen. Käsittelyn perusteena on oikeutettu etu.

 3. Henkilötietojen käsittelijät
  Henkilötietoja käsittelevät Lasten Päivän Säätiön nimetyt asiakaspalautteista vastaavat henkilöt sekä palautejärjestelmän palveluntarjoaja Taplause Oy, jonka tietokantaan palautteet tallentuvat. Tutustu Taplause Oy:n tietosuojaselosteeseen tästä.

 4. Henkilötietojen säilytysaika
  Henkilötietojen säilytys on tarpeen palautteiden käsittelyn vuoksi. Tietoja säilytetään palautejärjestelmässä kaksi vuotta.

 5. Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen
  Henkilötietojen säännönmukaisia luovutuksia ei tehdä Lasten Päivän Säätiön ulkopuolelle. Palautteen hoitamiseksi henkilötietoja voidaan luovuttaa Lasten Päivän Säätiön sisällä muille yksiköille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle palautteeseen vastaamisen sitä edellyttäessä, esimerkiksi Linnanmäellä toimiville yhteistyökumppaneille, mikäli palaute koskettaa heitä tai kohdistuu heidän toimintaansa. Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle muuta tarkoitusta varten, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle.

 7. Henkilötietojen suojauksen periaatteetHenkilötietojen käsittelyyn liittyvä tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia.

 8. Henkilötietojen tarkistusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista
  Henkilötietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Henkilötiedot voidaan poistaa asiakkaan pyynnöstä.
  Korjataksesi tai tarkistaaksesi, omat henkilötietosi, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön. Kysymyksiin ja palautteisiin pyritään vastaamaan viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa.
  Mikäli asiakas katsoo, että henkilötietojen käsittely rikkoo soveltuvaa lainsäädäntöä, tai hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on loukattu, voi hän tehdä asiasta valituksen tietosuojavaltuutetulle.

 

Privacy policy for processing personal data which has been submitted through the feedback form on the Linnanmäki website

Date of drafting: 17/03/2023

Updated on 17/03/2023

 1. Name of data file                                                                              
  Register for the feedback form on Linnanmäki’s website

 2. Data controller
  The Children's Day Foundation / Linnanmäki amusement park
  Tivolikuja 1, FI-00510 Helsinki
  tel. +358 (0)10 5722 200
  Business ID 0116659-8
 1. Contact person for the data file
  Rasmus Rantonen, Tivolikuja 1, FI-00510 Helsinki tel. +358 (0)50 4634 360, [email protected]

 2. Contents of the data file
  The customer provides the following personal data when filling out a feedback form:
 • text with feedback
 • photo (optional)
 • name (optional)
 • email address (optional)
 • phone number (optional)
 1. Regular data sources
  The data will be collected from the data subject.

 2. Purpose and basis of processing personal data
  The personal data will be processed to respond to messages sent through the feedback form on the Linnanmäki website. The processing is based on legitimate interest.

 3. Data processors
  The personal data will be processed by designated staff members of the Children's Day Foundation who are in charge of customer feedback, and the feedback system service provider Taplause Oy, whose database the feedback is saved in. Taplause Oy’s privacy policy can be found here (in Finnish).

 4. Storage period of personal data
  The personal data needs to be stored in order to process the feedback. The data will be stored in the feedback system for two years.

 5. Standard disclosures of personal data
  Personal data will not be disclosed outside the Children's Day Foundation as standard. In order to process the feedback, personal data may be disclosed to other units within the Children's Day Foundation. Personal data may also be disclosed to a third party when this is required to respond to feedback, for instance to a partner working within Linnanmäki if the feedback refers to them or their activities. Personal data will not be disclosed to any third party for any other purpose, unless required by the Finnish authorities.

 6. Transfer of data outside the EU or EEA
  Personal data is not transferred to countries outside the EU or the EEA.

 7. Principles of personal data protection
  Data protection related to the processing of personal data will be ensured through the appropriate technical and administrative measures. The data is secured using e.g. a firewall, physically securing the premises where devices are kept, access control, rights of use and encryption. The personal data is stored in a confidential manner, and those processing the data are bound by professional secrecy.
 1. Right of access and right to request rectification of data
  Those who have provided personal data have the right to access their personal data and to request the rectification of incorrect data. The personal data may be erased from the file on the customer’s request.
  Please email the contact person for the personal data file if you wish to rectify or access your personal data. We aim to respond to questions and feedback within seven working days.
  If a customer believes that the processing of personal data violates applicable legislation or that their statutory rights have been infringed upon, they may lodge a complaint with the Data Protection Ombudsman.